Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun

Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun
- ett skolgårdsprojekt med lärande och rörelse i fokus.

Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). Det ska ske genom att utveckla en arbetsmetod där eleverna, i en arbetsgrupp, är delaktiga tillsammans med lärarna och kanske också föräldrarna. Årliga ekonomiska medel är tänkta att stimulera skolor att utveckla sina lärmiljöer utomhus.

Målgruppen för projektet är eleverna och problemen vi vill lösa är:
- Målgruppens stillasittande påverkar på kort sikt koncentrationsförmågan och lärandet negativt och hälsan påverkas negativt på längre sikt.
- Icke-stimulerande utemiljöer skapar både socialt och fysiskt passiva elever.
- Vissa delar av skolgårdarna upplevs otrygga och utnyttjas inte på optimalt sätt, vilket leder till minskad möjlighet till lärande utomhus.
- Fattiga utemiljöer är svåra att använda som pedagogisk resurs, en resurs som behövs för att öka lusten och engagemanget hos eleverna inom olika ämnen.
- Skolgårdarna i kommunen är inte likvärdiga vilket leder till ojämlikhet mellan elever på olika skolor sett ur samhällsservice- och utbildningsperspektiv.

Lärmiljöprojektets folder 

 

Pedagogisk_stockring.jpg  f_rdig_stockring_vanstaliten_7cm.jpg

Hållbar stad blogg

Att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas är en självklar strävan för samhället. Ändå är det många barn som vid skolstart återvänder till miljöer som hämmar både inlärning och fysisk utveckling. Barnens behov måste få mer utrymme när nya stadsdelar utvecklas, det skriver Anna Maria Larson, landskapsarkitekt, Hélène Littke, miljö- och samhällsplanerare samt Marika Palmér Rivera, hållbarhetsstrateg.

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning

Lärmiljöprojektets nyhetsbrev 2019-01-15

Under vårterminen 2018 tog projektidén form efter diskussioner som påbörjats under höstterminen 2017. Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). 

Nyhetsbrev 20190115  

 

2018-08-23 05:27:28