Frisk i Naturen 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Frisk i Naturen

Frisk i Naturen

UTOMHUSPEDAGOGIK

Morgondagens vuxna och beslutsfattare formas idag och skolan är en viktig arena. Evidensen för bästa skolresultat talar för att alla sinnen bör aktiveras i lärandeprocessen. Med utomhuspedagogik tillgodoses kroppens behov av rörelse och hjärnans tankearbete stimuleras av de olika intrycken. Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet och kan levandegöra läroplanernas intentioner i de flesta ämnen och teman. Den optimala skol/förskolegården är 5000 kvadratmeter stor. Den bör ha en variationsrik, naturpräglad utomhusmiljö och bör uppfylla åtminstone fem av följande kriterier: rofylldhet, rymlighet, kultur, artrikedom, det vilda, lekfullt, ett ”grönt torg”, festligt.(43)

Naturen…

… förbättrar inlärnings förmåga
    Inlärning genom alla de fyra sinnena ger en mer ihållande kunskapsinhämtning.(22, 23)
 
… förbättrar minneskapacitet och koncentrationsförmågan
Barn som vistas i naturpräglad variationsrik utomhusmiljö är bättre på att koncentrera sig än de barn som vistas i en mer naturfattig miljö.(43) 
 
… bidrar till mindre konflikter bland barn och relationen mellan lärare elev förbättras
 Barnen blir mer sociala, lärklimatet förbättras och benägenheten att samarbeta ökar.(45) Glädjen att                gå i skolan förstärks.(24) Ljudnivåerna blir lägre.
 
… förbättrar motoriken
Barn som vistas i en naturrik miljö visade sig vara friskare och mer motoriskt utvecklade än de som       vistades i en mer naturfattig miljö, vilket i sig också ger stakare muskler.(25)
 
… hjälper barn med diagnosen ADHD
Barn som leker på gröna förskolegårdar med bra lekpotential är både lugnare och friskare än de som leker på en mer enformig och naturfattig förskolegård. Barnen fungerade bättre efter vistelse, lek och promenader i naturen. Ju mer naturlik lekmiljö desto lindrigare blev graden av uppmärksamhetsstörning.(25, 26)
 
… ger friskare och lugnare barn
Naturen verkar som en lugnande medicin – ”ett naturens valium”.(37)
 
 … förbättrar elevernas prestationsförmåga
Detta har visats sig i standardiserade kunskapstester i språk och matematik. Antisocialt beteende minskar såsom våld, mobbing, skadegörelse och nedskräpning samt att man kan se en nedgång i sjukfrånvaron. (47)
 
… bidrar till en mer genusneutralt lekplats?
Studier visar att pojkar och flickor leker mer lika lekar i skogen så som att hoppa på stenar, bygger kojor och klättrar i träd. (39)  
 
… ger färre sjukdagar i skolan
Redan 1998 visste vi att: 5-25 timmars vistelse i lärmiljön utomhus ger 7 sjukdagar/år medan mindre än 5 timmars utomhus ger 37 dagars sjukfrånvaro.(42)
 

2015-11-19 07:55:28