Lärmiljöer i tätortens grönstruktur. Platsens betydlese för lärandet 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Lärmiljöer i tätortens grönstruktur. Platsens betydlese för lärandet

Lärmiljöer i tätortens grönstruktur. Platsens betydlese för lärandet

Den här studien har undersökt vad en lärmiljö i grönstrukturen är, hur dess värde ser ut utifrån ett ekologiskt och ett landskapsperspektiv och om en ekologisk modell kan beskriva och bedöma en lärmiljö. Syftet tydliggörs med tre frågeställningar som följer en linje; att beskriva, bedöma och värdera en lärmiljö i grönstrukturen. Studiens mål är att öka kunskapen om lärmiljöer utomhus som en aspekt att ta hänsyn till i den fysiska planeringen för grönstrukturer. Studiens teoretiska utgångspunkter baserar sig på både på ekologi med ekologiska processer, ekosystem och landskap och rapporter skrivna om grönstrukturen i den regionala planeringen. Därutöver finns teorier runt lärmiljön med upplevelser och kunskap. Metoden har varit både kvalitativ med en sociokulturell ansats och kvantitativ med en ekologisk ansats. Två av de tre frågeställningarna har försökts besvarats med enkäter och intervjuer av genomförda med pedagoger. Frågorna har berört punkter som var i skolans omgivning undervisning bedrivs, tillgängligheter, vad som är betydelsefullt och angeläget, upplevelsevärden, värden runt ekosystem, teman i biologisk mångfald, arter, landskapsvärden och skolämnen. Analys och tolkning av resultatet från enkäternas kvantitativa material och intervjuernas kvalitativa material har redovisats utifrån fyra begrepp nämligen platsens landskap, platsens ekologi, platsens design och platsens tillgänglighet. I diskussionen har en ekologisk modell arbetats fram, som ett resultat av analysen. Slutsatsen är att det finns ett behov av att ta hänsyn till lärmiljöer i tätortens grönstruktur. Studien har visat att lärmiljöer har krav, som delvis sammanfaller med lek- och rekreationsmiljöer . Utöver estetik och upplevelsevärden för lek och rekreation har även lärmiljöerna specifika krav för att kunna uppnå kursplanemålen i läroplanen. Det innebär att pedagogerna behöver en fysisk miljö som har kan tillfredsställa de behov, som kräver. Kommunen och regionens markplanerare har därmed en ytterligare dimension att ta hänsyn till i all markplanering tillsammans med landskapskonventionen.

 

Vad är en lärmiljö i grönstrukturen utifrån ett ekologiskt och ett landskapsperspektiv? Kan en ekologisk modell beskriva och bedöma en lärmiljö?
Hur ser värdet ut av en lärmiljö i tätortens grönstrukturer?
 

2010-06-11 15:34:52