Utomhuspedagogik - inte bara för sexåringar 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Utomhuspedagogik - inte bara för sexåringar

Utredningen om den framtida lärarutbildningen är i stora delar lovvärd. Därför är det så mycket tråkigare att utredaren inte förmår att lyfta fram utomhuspedagogisk kompetens som en viktig del av framtida lärarexamen, från förskola till gymnasiet. Nu får regeringen ta ansvar för att utomhuspedagogiken utvecklas.

Utomhuspedagogik innebär att delar av undervisningen förläggs utomhus i den miljö som är relevant för lärandet. Det finns inget skolämne som inte kan ha delar av undervisningen utanför klassrummet.

En avgörande brist i utredningen "En hållbar lärarutbildning" är att man inte tar fasta på de vetenskapliga rön som visar på att utomhuspedagogik bidrar till ett bättre lärande och friskare lärare och elever. Det rimliga är att alla blivande lärare ska ges tillfälle till att tillskansa sig utomhuspedagogik som en viktig del i sin pedagogiska verktygslåda.

Vad får utredaren Sigbrit Franke att tro att det bara är 6-åringar som mår bra av att lära in ute? Utredningen föreslår att det bara är blivande lärare i förskoleklass som ska kunna välja utomhuspedagogik som valfri kurs. Alla andra blivande lärare förvägras den möjligheten.

Aktuell vetenskaplig forskning visar att elever ökar sin koncentrationsförmåga i en variationsrik utomhusmiljö, man lär bättre och mår bättre om delar av undervisningen förläggs i den omgivande natur- och kulturmiljön. Att lära in ute gör eleverna mindre stressade och därför kan tillägna sig undervisningen bättre.

Utomhuspedagogik ska samspela med den traditionella klassrumspedagogiken. Det är när eleverna kan omsätta det de lärt i teorin i praktisk handling som de minns bättre, stärker associationsförmågan och är mer öppna och kreativa för nya lösningar. Det finns också otaliga vetenskapliga belägg för att utomhusvistelse i skolan är en stark friskhetsfaktor bland elever.

Jag måste dra lite på smilbanden åt att utredningen döpt sitt verk till "En hållbar lärarutbildning", när den enskilt viktigaste faktorn som stimulerar till hållbar utveckling, att kunna lära in i samklang med natur, kultur och samhälle, dvs utomhuspedagogik, hålls utanför lärarutbildningen.

Anders Szczepanski
Forskare och enhetschef för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Vimmerbynoden, vid Linköpings Universitet.

2008-12-05

2009-03-27 02:07:38