Naturen - en del av förskolan 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Naturen - en del av förskolan
Hur naturen kan användas för att nå barns utveckling och lärande.

Naturen - en del av förskolan

Detta är en undersökning där syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning förskolor aktivt använder naturen som en del i barns lärande. Undersökningen började med en enkätundersökning med de verksamma pedagogerna på sju olika förskolor, där resultatet delvis visar förskolegårdens förutsättningar och vilka möjligheter som finns för att uppnå lärande hos barnen. Utifrån enkäterna har kvalitativa intervjuer genomförts med en utvald pedagog från varje förskola. Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för naturen bland medverkande pedagogerna. De ser materialet från naturen som oändligt och anser att naturen bland annat möjliggör för att barnen kan utveckla sin matematiska förmåga, språket, samspelet, motoriken samt att den ger ett lustfyllt lärande där hela läroplanen inkluderas. I de planerade aktiviteterna är det lättast att nå lärandet hos barnen anser några av de intervjuade pedagogerna, medan andra medverkande pedagoger ser möjligheten i att ta tillvara barnens eget intresse i leken där de kan stötta och utmana barnen till lärande. Samtliga pedagoger menar att deras eget intresse för naturen ger goda möjligheter till att inspirera barnen till lärande.

Nyckelord: inspirera, lek, utevistelse, utomhuspedagogik

Maria Boman. Examensarbete 15 hp 

Länk till uppsatsen Naturen - en del av förskolan  

2013-04-16 13:36:08