Forsknings rapport SCAMPER 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Forsknings rapport SCAMPER

Forsknings rapport SCAMPER

Dagens barn är utsatta för risker som i ett längre perspektiv kan medföra ohälsa. Två av dessa är bristen på fysisk aktivitet och en överexponering för ”bränneffektiv” ultraviolett (UV) strålning från solen. För lite fysisk aktivitet ökar risken för övervikt och därmed sammanhängande sjuklighet. Överexponering för sol i unga år medför ökade risker för hudcancer. Kunskapen om sambandet mellan hälsa och miljö har på ett flertal områden blivit så solid att villkoren för hälsans bestämningsfaktorer nu kan studeras. I denna studie undersöktes därför förskolemiljöernas inverkan på barns fysiska aktivitet och exponering för UVstrålning. Studien är en del i ett forskningssamarbete (SCAMPER, Sunshades and Children’s mental, motor and physical abilities in skillpromoting Environments) mellan Centrum för folkhälsa (fd Samhällsmedicin) och Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Statens strålskyddsinstitut, Sveriges Lantbruksuniversitet, Universitetet i Kalmar och Lärarhögskolan i Stockholm. I studien deltog 11 förskolor som varierade ifråga utemiljöernas vegetation och disponibla yta, pedagogik och socioekonomiska läge. Studien leddes och finansierades av Centrum för Folkhälsa, Stockholms läns landsting och hade stöd från Statens strålskyddsinstitut för att mäta barnens UVexponering (SSI P 1447.04). Tillstånd att genomföra studien inhämtades från regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Beräkningarna för tillgänglig UVstrålning har genomförts av Jean Verdebout, Institute for Health and Consumer Protection (ICHP) vid European Commission Directorate General Joint Research Centre (JRC).

 

 Läs hela rapporten   

2013-01-16 18:00:13