SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


LÄROMEDELAtt lära in ute-bladet 4/2022
Lärarnas berättelser Att lära in ute-bladet 4/2022
Det här numret av Att lära in ute-bladet innehåller texter av lärare som på olika sätt arbetar med utomhusundervisning. Läs till exempel om Broholmskolan i Lidköping som har utomhuspedagogik som en del av profilen. Läs om fördelarna och svårigheterna med att lära ute.


Att lära in matematik ute på grundskolan Att lära in matematik ute på grundskolan
Nynäshamns Naturskola har tillsammans med Falu och Uppsala Naturskola skrivit denna bok. Den ingår som kurslitteratur om man går kursen "att lära in matematik utomhus". Vi kan komma till er skola och ge en eftermiddagskurs för alla intresserade. Vi kan anpassa kurstillfället efter era önskemål, Denna bok handlar om matematik utomhus - i verkligheten. När matematiken möter verkligheten kan flera olika skolämnen integreras. Boken ger många konkreta exempel på hur man kan komplettera sin vanliga undervisning med att gå ut och göra matematik med hela kroppen...


Hjälp din klass att upptäcka eken: en värld i världen Hjälp din klass att upptäcka eken: en värld i världen
En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans med en naturpedagog tagit fram en film och ett häfte med övningar. Använd materialet för att ta med dig barnen in i denna förunderliga värld i världen.


Naturligt lärande - kunskap i teori och praktik
Bo Lindvall, Theresa Schilab Naturligt lärande - kunskap i teori och praktik
Människor är födda till att lära. Det sker helt naturligt. När vi lyssnar efter näktergalen, och försöker skilja ut dess sång från skogens övriga ljud, lär vi oss inte bara att känna igen sången. Vi får också en känsla för hur näktergalen lever och när den sjunger.När vi balanserar på stenarna i strandkanten märker vi kanske att vattnet är iskallt och inser då att vi bör undvika de allra mest alggröna stenarna. Lärande sker nämligen alltid i samspel med omgivningen. Naturligt lärande – kunskap i teori och praktikinnehåller många verklighetsnära exempel på utomhuspedagogik och erfarenhetsbaserat lärande, men ger också en teoretisk bakgrund till naturligt lärande utifrån forskning i framför allt kognitions- och neurovetenskap.


Ekologiska utelekar 2019 Ekologiska utelekar 2019
Syftet med detta häfte är att sprida lekar med pedagogisk inriktning mot natur- och miljökunskap där hela kroppen och alla sinnen används utomhus.
Varför ska vi leka ute?


Draken Gilbert kemiska experiment Draken Gilbert kemiska experiment
Här finns arbetsblad till "trolleri och magi, allt är kemi". Draken Gilbert ger oss tio olika kemiska experiment


Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik
Under våren 2018 fick Stockholms universitet (Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik) uppdraget att utforma en webbutbildning för lärare i förskoleklass och fritidshem. De kontaktade då Nynäshamns Naturskola för att se om vi kunde ansvara för en del av utbildningen som har med utemiljöer, lärande, rörelse och hälsa att göra.


Naturen som klassrum Naturen som klassrum
Läromedlet Naturen som klassrum består av ett antal utomhuspedagogiska aktiviteter som ska ses som exempel på vad man som pedagog kan göra med sina elever utomhus för att stärka och utveckla lärandet inom olika ämnen. Aktiviteterna har genomförts med elever på många naturskolor runt om i landet och de flesta har presenterats i bokserien Att lära in ute. I samband med projekten Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan har pedagoger på en mängd olika skolor i Sverige fått prova på och reflektera över dessa aktiviteter. Skogen som klassrum är en utbildning som genomförts i samarbete mellan


Att lära in ute - en serie metodböcker Att lära in ute - en serie metodböcker
Någon gång 2003 började tankarna kretsa kring hur utomhuspedagogiken skulle kunna få en högre status och uppmärksamhet och hur naturskolornas långa erfarenhet av att lära in ute i olika ämnen skulle kunna tas tillvara. Diskussionerna cirkulerad kring att göra temanummer av Bladet kring varje enskilt skolämne och att det var mycket viktigt att aktiviteterna hade koppling till dåvarande läroplanen Lpo 94. Vi insåg ganska snart att det var mer rimligt att börja med de så kallade kärnämnena; matematik, engelska och svenska. Det resulterade i ett temanummer av Bladet 2004 om matematik och året efter bearbetades materialet och första boken i Att lära in ute-serien, Att lära in matematik ute släpptes 2005.


Leka och lära naturvetenskap och teknik ute Leka och lära naturvetenskap och teknik ute
Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken och utmana sig själva när det gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen i förskola och förskoleklass. I boken presenteras ca 150 aktiviteter där både barn och pedagoger utmanas i olika utsträckning. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i ögonblicket. Andra aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. De flesta aktiviteterna är möjliga att utföra på andra sätt än som de beskrivs här; det är barnen, pedagogerna, situationen, den samlade erfarenheten och platsen som avgör hur aktiviteterna utförs i slutänden.


Att lära in ute - övningar i bakfickan Att lära in ute - övningar i bakfickan
Denna bok innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen, eller på väg dit eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många övningar passar också yngre barn och andra grupper. Om ni har ett antal övningar och lekar i bakfickan är det lätt att vara flexibel. Bokens övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, när de behöver få upp värmen eller för att göra något roligt och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på bussen.


Svampar/Tickor Svampar/Tickor
I ett samarbete med Nagadi Naturskola i Estland har vi fått möjligheten att lägga ut dessa mycket vackra bilder på svampar och tickor. Vi tackar Nagadi naturskola för detta fina erbjudande


Lärande om snäckor och musslor Lärande om snäckor och musslor
I detta läromedel finns en inledande Power-Point-presentation som heter "Blötdjurens roll i naturen" visar på mångfalden av arten blödjur, deras ålder och samband till andra levande organismer och också deras roll i naturen. Sen finns ett 75 sidigt häfte " Lärande om snäckor och musslor" med massor av observationer och experiment samt lekar.


Vattenresurser
Lärande för hållbar utveckling - handledning från Nynäshamns Naturskola i arbetet för GRÖN FLAGG Vattenresurser
Vattenresursen och dess användning kommer att få en betydligt viktigare del av framtidens undervisning till följd av klimatfrågan. Med det här häftet vill Nynäshamns Naturskola ge inspiration med upplevelser, upptäckter och förståelse för betydelsen av vattenresursen. Framförallt läggs tonvikten i häftet på ett handlingsperspektiv, vilket innebär att undervisningen utmynnar i konkreta praktiska genomföranden.


Äventyrspedagogik Äventyrspedagogik
Nynäshamns Naturskola engagerade Mårten Tufvesson, fritidspedagog på Viaskolan i Nynäshamn, till att dokumentera sitt arbete med äventyrspedagogik. Vi ser äventyrspedagogiken som ett sätt att lära in ute på. Det vill säga ytterligare ett sätt att använda utemiljön som lärmiljö i arbetet med det centrala innehållet i läroplanen. Med utgångspunkt från läroplanen kan vi skapa tillfällen där eleverna får lära med flera sinnen, använda teoretiska kunskaper i nya situationer, uppleva naturen och använda hela kroppen.


Djurens sätt att röra sig 2011 Djurens sätt att röra sig 2011
Detta häfte är ett av de läromedel som producerats inom ramen för EU-projektet COBWEB (nätverket för miljökommunikation runt Östersjön) som pågick 2008-2011. Häftet är producerat av Naturhistoriska museet i Tartu i Estland som är en av de sju partners som deltagit.


En handbok i utfomning av utemiljöer En handbok i utfomning av utemiljöer
Handboken fokuserar sig på förskolors utemiljö. MEN det finns så många ideer och bilder som enkelt kan anpassas på en skolgård. Pedagoger borde få större möjligheter till att väcka barns förundran över naturen på gården och inte vara beroende av tidskrävande och kostsamma utflykter. Förskolebarnens utemiljöer skulle kunna erbjuda dem fler sinnesintryck i form av rumsligheter, material och växter. En medveten och kunskapsbaserad planering, med barns behov i första rum, skulle leda till mer stimulerande, lärorika och välanvända förskolegårdar. En sådan planering skulle även bidra till att förbättra barns psykosociala och fysiska hälsa, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Jag anser att alla som gestaltar barns utemiljöer ska se det som en skyldighet att ta reda på vad i utemiljön som lockar barn till rörelse, utveckling och lek.


Games for Nature
Lekar i naturen Games for Nature
Detta lilla häfte är mycket trevligt upplagt med mycket bilder och enkla texter. Övningarna passar bra när man har en stund över vid bussen eller vid en utomhuspedagogisk lektion ute. Häftet är på engelska men bra skrivet och lätt att förstå övningen.


Att lära in svenska ute - grundskola Att lära in svenska ute - grundskola
Nynäshamns Naturskola har tillsamamns med fem andra naturskolepedagoger skrivit boken Att lära in svenska ute. Boken beskriver över 100 olika övningar med utgångspunkt från kursplanens mål inom ämnet svenska. Med 70 sidor kopieringsunderlag blir det lätt för lärarna att komma ut med sina grupper.


Att lära in engelska ute Att lära in engelska ute
Kursdag med språket i centrum där många övningar handlar om samarbete och kommunikation. Kurslitteratur; Att lära in engelska ute.140 kr inkl moms. Målgrupp år 3-9. Vill du läsa mer klicka på knappen kurser.Vi lever iett land som erbjuder fantastiska möjligheter att vistas utomhus inte bara på fritiden utan också under skoltid. Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet som ett klassrum men har hindrats av osäkerhet om hur det ska gå till och vad man kan göra utomhus i språkundervisningen. Att lära in engleska ute ger tips och övningar som kan användas i skolan alla årskurser och


Att lära in ute året runt Att lära in ute året runt
Boken Att lära in ute året runt beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F-9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel.


Leka och lära matematik ute Leka och lära matematik ute
Nynäshamns Naturskola har tillsammans med Falu och Uppsala Naturskola skrivit denna bok. Den ingår som kurslitteratur om man går kursen "att lära in matematik utomhus". Vi kan komma till er skola och ge en eftermiddagskurs för alla intresserade. Vi kan anpassa kurstillfället efter era önskemål, Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundkäggande begrepp, sortering och mönster - ute och i lekform. Boken


Kretsloppsburken Kretsloppsburken
Kretsloppsburken, det slutna systemet, är ett bra sätt att väcka intresse och frågor kring vattnets, syrets och koldioxidens kretslopp. I burken finns nedbrytningens och fotosyntesens mysterier. Klicka på länken så kommer du till Kristianstads Naturskolas hemsida. Där beskrivs de pedagogiska möjligheterna kring kretsloppsburken. Länk till krestloppsburken.


Hands on Science Hands on Science
Hands-On Science är ett läromedelsföretag som inriktat sig på spännande naturkunskap. Här finns olika pedagogiska hjälpmedel som på ett roligt sätt kan locka elever och barn att intressera sig för NO-ämnena.


Mata våra stannfåglar Mata våra stannfåglar
Våra fröätande fåglar behöver hjälp med mat under vintern eftersom det moderna jordbruket effektivt bekämpat de ettåriga fröväxterna (ogräsen) som förr utgjorde naturlig föda för fåglarna. Klicka på häftet nedan så får du ett material som beskriver hur man kan arbeta ämnesöverskridande med att mata vinterfåglar.