SENASTE DOKUMENTKLASSBESÖK


Lärarinformation och schema för läsåret 2018-2019
Vår tanke är att en dag på Naturskolan ska vara: en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta på ett undersökande sätt. en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen. en dag då vi integrerar olika ämnen i det aktuella temat och arbetar med det centrala innehållet och förmågorna i Lgr 11 inom olika ämnen. en dag som sår ett frö hos eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra miljöfrågor. en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få möjlighet att visa nya oupptäckta sidor.


Det centrala innehållet i Lgr 11
som klasserna arbetar med när de har en naturskoledag (inklusive förarbete och efterarbete) med Nynäshamns Naturskola.


Skatan, ett tema för förskoleklass
Skatan, ett tema för förskoleklass Skatan är en fågel som finns i vår och elevernas närhet och här utgår vi från denna välkända art för att skapa lustfyllda lärandesituationer. Aktiviteterna är av sådan typ att de ska stimulera till både rörelse och lärande inom olika ämnen samtidigt som kunskapen om fåglar och en specifik fågelart är i fokus.


Småkryp för årskurs 1
Denna dag letar vi efter småkryp med hjälp av håvar, förnasåll och naturligtvis insektssugen.


Däggdjurens sinnen för åk 2
Syftet med detta tema är att eleverna ska få lära känna några vanliga och några mindre vanliga svenska däggdjursarter. Under dagen fokuserar vi på älgen, vildsvinet, rådjuret, haren, räven, lodjuret och vargen. Med hjälp av sina egna sinnen får eleverna uppleva dessa däggdjur och de får möjlighet att jämföra sina egna sinnesorgan med djurens.


Knoppar för årskurs 2
Denna dag går vi ut och samlar knoppar. Vad finns i en knopp egentligen och hur vet man vilket träd knoppen suttit på?


Forntida teknik för årskurs 3
Historia är ett ämne som ofta riskerar att bli för abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i en annan tid och det är svårt att förstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Historia fascinerar de flesta av oss men vår syn på hur människor hade det förr blir ganska torftig när vi läser om det i historieböcker


Mossor och lavar för årskurs 3
Mossor Finns det väl bara en eller två sorter av, eller? Vad är det dom säljer i affären till första advent egentligen? Mossor och lavar spak Verkligen i skuggan av våra stora örter och träd. Men utan Dessa organismer skulle inte det nakna berget kunna Blomstra. Mossor och lavar Skapar det första tunna jordlagret dar de mer Krasna kärlväxternas frön sedan kan gro. Att Det Finns Många Olika sorters Mossor och lavar kommer vi Att upptäcka denna dag.


Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4
Huvudsyftet med dagen är att skapa situationer där eleverna får möjlighet att samarbeta kring konkreta uppgifter utomhus inom ämnena matematik och idrott och hälsa samtidigt som aktiviteterna blir underlag för diskussioner kring skolans värdegrund. Att göra det i åk 4 är angeläget eftersom eleverna ibland fått nya klasskamrater samtidigt som de fått ny lärare. Uppgifterna är utformade för lärande med utgångspunkt från skolans värdegrund och uppdrag och det centrala innehållet inom ämnena idrott och hälsa och matematik.


Elden för årskurs 5
Vilken betydelse hade elden förr och vilken betydelse har den idag? Hur gör man upp eld utan modern teknik och hur eldar man ute säkert? Denna dag bygger på problembaserad inlärning och säkerhetstänkande ute i skogen. Naturskolan beställer skriften "En olycka händer så lätt" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den skickas i klassuppsättningar ut till alla klasser i åk 5 via internposten adresserad med klassens namn.


Teknik och hållbar framtid för åk 6
För att eleverna ska få ut så mycket av dagen som möjligt behöver de vara förberedda. Beroende av vad eleverna gjort tidigare i skolan kommer klasserna att förbereda på olika sätt. Eftersom temat berör flera ämnen: NO, teknik, matematik, samhällskunskap, historia och hållbar utveckling passar det bra med samarbete mellan klasslärare (livsstilsfrågor, samhällsutveckling, historia, matematik), NO-lärare (energi, fotosyntes, förbränning) och tekniklärare (fossilfri teknik, enkla maskiner). Då ökar möjligheten för ett lärorikt för- och efterarbete med eleverna.


Inventering av flora och fauna i en våtmark för åk 6
Vi kommer under naturskoledagen sätta på stegräknare för att se hur många steg eleverna gör när dom är här under dagen. Normalt ska en pojke ligga på 15000 steg och en flicka 12000 steg per dag. Snittet på åk 6 i våtmarken är pojke 5109 steg flicka 6820 steg OBS! dettta är inte en hel dag utan ca 4 timmar.


Skogsskador för årskurs 8 eller 9.
Under dagen undersöker vi olika granar. Hur glest sitter barren? Finns det nödskott? Är barren missfärgade? Med svaren på dessa och andra frågor kan vi bedöma hur skogen mår.


Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9
I avloppsvåtmarken Alhagen mäter vi bland annat ammoniumhalten i de olika dammarna och inventerar olika bottendjur som indikerar syrebrist.


Ekorren, ett tema för förskola och förskoleklass
Lärande och rörelse i en utemiljö får stå som ledord i detta tema. Man vet sedan länge att en väl utvecklad motorik är en viktig del för att underlätta inlärning i alla dess former. Grovmotoriken är speciellt viktig för läsinlärningen.


Erbjudande - Följ naturen året runt
Anteckningsboken Följ naturen året runt av Lennart Vessberg är en alldeles nyutkommen bok, eller snarare ett häfte, på 64 sidor där naturintresserade kan föra anteckningar över förändringar som sker i naturen. Här kan datum skrivas in för vårens första myra, blåbärets blomning, koltrastens första sång, björkens lövfällning, den första trattkantarellen, första och sista gången talgoxen besöker fågelbordet, första skörden av brytbönorna, tillgången på hallon och snötäckets varaktighet.


Svampar/Tickor
I ett samarbete med Nagadi Naturskola i Estland har vi fått möjligheten att lägga ut dessa mycket vackra bilder på svampar och tickor. Vi tackar Nagadi naturskola för detta fina erbjudande