SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


HÅLLBAR UTVECKLINGGrön flagg Grön flagg
De som arbetar för att bli certifierade enligt Grön Flagg gör det från sin egen nivå och bestämmer sig för olika utvecklingsområden att arbeta med och dokumentera. Dokumentationen skickas sedan till Håll Sverige Rent för bedömning.


Nynäshamns Naturskolas folder om hållbar utveckling
Årlig folder till elever och föräldrar. Nynäshamns Naturskolas folder om hållbar utveckling
Varje elev som kommer till Nynäshamns Naturskola får en folder i form av ett vikt A4-papper att ta hem till sina föräldrar. Syftet med foldern är att informera föräldrarna om att deras barn har varit på naturskolan och att fotografier finns på Naturskolans hemsida. Då kan föräldrar och barn samtala om vad som hänt under dagen. Eleverna får på detta sätt en möjlighet att reflektera vilket är en mycket viktig del av lärandeprocessen. Även föräldrarna kan på detta sätt lära sig nya saker om det aktuella ämnet.


Att lära in de globala målen ute
Handledning Att lära in de globala målen ute
Handledningen utgår från de 17 globala hållbarhetsmålen och under varje mål återfinns syften till övningar ur Att lära in ute-serien som bäst relaterar till innehållet i det aktuella målet. Men flera delmål finns angivna vid varje övning eftersom innehållet ibland spänner över flera globala mål. Syftet med handledningen är att du som pedagog ska hitta ett sätt att undervisa om de olika globala målen genom platsbaserade övningar


Upptäck ekosystemtjänster i Svenska naturen
CNV Upptäck ekosystemtjänster i Svenska naturen
Våra skogar, hav, sjöar, fjäll och andra ekosystem är inte bara trevliga att vistas i. De bidrar också med en lång rad produkter och tjänster som är viktiga för vår välfärd och livskvalitet. Trots att dessa ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd är de ofta osynliga när vi fattar beslut i samhället. Vi tar tjänsterna för givna och tänker sällan på att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller och bin pollinerar grödor, eller på de hälsovinster som vi människor får av att vara i naturen. Att synliggöra ekosystemtjänster är ett sätt att visa att (och hur) vi människor är beroende av att naturens ekosystem fungerar. Samtidigt får vi en bild av vad vi tjänar på att stärka naturens gratisarbete, både idag och imorgon. Naturvägledning öppnar dörrar till en mångfald av miljöer som både kan erbjuda upplevelser och lära oss om nyttan med naturen Det här materialet är tänkt att inspirera och ge exempel på hur ekosystemtjänsterna kan synliggöras i den svenska naturen - ett fantastiskt rum för lärande och upplevelser. Med utgångspunkt i naturtyperna skogen, havet, sötvatten, fjällen, odlingslandskapet och staden ges exempel på hur naturvägledare kan kommunicera ekosystemtjänster till allmänheten, varvat med korta, tankeväckande betraktelser och övningar.


Hållbar konsumtion Hållbar konsumtion
Den ökade konsumtionen i världen visar idag en märkbar påverkan på klimatet. Begreppet hållbar konsumtion omnämndes första gången i samband med hållbar utveckling under Rio konferensen och i handlingsprogrammet Agenda 21 1992. Världens konsumtionsmönster hänger intimt samman med den globala naturresursförbrukningen/ naturresursuttaget och den ökade ekonomiska tillväxten. Tillväxt är inte ett tillstånd, utan en pågående förändringsprocess där både människor och miljö tar skada...


Hållbar stad
Lärmiljöer Hållbar stad
Idag bedrivs undervisning utomhus på många varierande platser. Pedagoger vill ha bra platser i närområdet som kan stödja elevernas lärande och deras förståelse för kursinnehållet. Då väljer de platser/lärmiljöer efter flera faktorer exempelvis att platsen har ett natur- och landskapsinnehåll, en utformning och gestaltning samt är tillgänglig. Bra platser för undervisning behöver säkerställas av stadsplanerarna genom att höja grönområdenas kvalité utifrån ett läroplansperspektiv


Växternas kretslopp 40 övningar för årskurs 1-9. Växternas kretslopp 40 övningar för årskurs 1-9.
Urbaniseringen pågår, vilket har förändrat människors livsmiljö. Det har inneburit att allt fler elever har färre kontakter med landsbygden och andra naturplatser, vilket har medfört att naturkontakten har förlorats. Idag behövs ett aktiv arbete att skapa naturkontakt med elever framförallt i urbana områden. Eftersom naturkänslan är en väsentlig aspekt i hållbar utveckling fodras det att alla är delaktiga och ansvarstagande. I strävan mot en hållbar utveckling och en vilja till handling har det här häftet vuxit fram för Nynäshamns lärare. Häftet är upplagt så att inledningen i kapitel 1 består av styrdokument, centrala begrepp, den pedagogiska tanken och hur häftet kan användas.


Cykeln som förklaring till vad hållbar utveckling är Cykeln som förklaring till vad hållbar utveckling är
Hållbar utveckling är ett begrepp som är svårt att förklara. Använder man cykeln som förklaringsmodell kanske det blir enklare att förstå. Förklaringen är givetvis en förenkling men det är genom förenklingar som man får en första förståelse att utgå från. Sen kan man gå vidare för vidare fördjupning.
Cykeln uppfyller de tre kraven som ställs för att vi ska nå en hållbar utveckling. Cykeln ger inga utsläpp och belastar därför inte miljö och ekosystemen.