www.nynashamnsnaturskola.se/spring/
PLANER OCH SKISSER
DETTA HAR HÄNT
ÖVRIGA DOKUMENT
FORSKNING

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se


www.nynashamn.sewww.naturskola.se
 
 
FORSKNING
Forsknings rapport SCAMPER
Dagens barn är utsatta för risker som i ett längre perspektiv kan medföra ohälsa. Två av dessa är bristen på fysisk aktivitet och en överexponering för ”bränneffektiv” ultraviolett (UV) strålning från solen. För lite fysisk aktivitet ökar risken för övervikt och därmed sammanhängande sjuklighet. Överexponering för sol i unga år medför ökade risker för hudcancer. Kunskapen om sambandet mellan hälsa och miljö har på ett flertal områden blivit så solid att villkoren för hälsans bestämningsfaktorer nu kan studeras. I denna studie undersöktes därför förskolemiljöernas inverkan på barns fysiska aktivitet och exponering för UV strålning. Studien är en del i ett forskningssamarbete (SCAMPER, Sunshades and Children’s mental, motor and physical abilities in skillpromoting Environments) mellan Centrum för folkhälsa (fd Samhällsmedicin) och Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Statens strålskyddsinstitut, Sveriges Lantbruksuniversitet, Universitetet i Kalmar och Lärarhögskolan i Stockholm. I studien deltog 11 förskolor som varierade ifråga utemiljöernas vegetation och disponibla yta, pedagogik och socioekonomiska läge. Studien leddes och finansierades av Centrum för Folkhälsa, Stockholms läns landsting och hade stöd från Statens strålskyddsinstitut för att mäta barnens UV exponering (SSI P 1447.04). Tillstånd att genomföra studien inhämtades från regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Beräkningarna för tillgänglig UV strålning har genomförts av Jean Verdebout, Institute for Health and Consumer Protection (ICHP) vid European Commission Directorate General Joint Research Centre (JRC).


Friskare, gladare och smartare med Utomhuspedagogik
Alla vill ha friskare, gladare och smartare barn - frågan är hur vi kommer dit? Trots att den materiella välfärden generellt sett ökar i Sverige ser vi att fler och fler barn är fysiskt inaktiva, väger mer samt att den psykiska ohälsan ökar. Den spontana leken utomhus har minskat liksom kontakten med naturen. Hur vänder vi trenden? Det är inne att vara ute! Dagens barn och ungdomar spenderar tio år och cirka 20 000 timmar i grundskolan. Skolans ute- och innemiljö har oerhört stor betydelse inte bara för lärandet utan också för hälsan, vilket inkluderar elevernas fysiska, sociala och emotionella utveckling. Skolan har en nyckelroll när det gäller att bygga upp en stark relation mellan naturen och den moderna människan som till största delen bor i städer. Här kan utomhuspedagogik spela en betydelsefull roll! Forskningen visar att utomhuspedagogik ger en högre fysisk aktivitetsnivå än traditionell klassrumsundervisning. Vid undervisning utomhus ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan och detta kan användas som ett redskap för att underlätta för barn med till exempel ADHD i en lärandesituation. Utomhuspedagogik minskar stress hos elever och förbättrar psykisk hälsa. Att använda naturen som klassrum är inget nytt för vår tid. Tankar av detta slag har funnits länge.

© Nynäshamns Naturskola
Hemsidan tillhör Nynäshamns kommun
Postadress: Nynäshamns kommun Naturskolan 149 81 Nynäshamn
Besöksadress: Sjöudden slutet på Storeksvägen 14830 Ösmo
E-post: Mats Wejdmark eller Robert Lättman-Masch Tel: 08 520 73709/73708