Ett projekt med barns hälsa och lärande i fokus 2008 - 2010 PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

BAKGRUND

Ett projekt med barns hälsa och lärande i fokus 2008 - 2010

Syftet med SPRING är att utforma utemiljöer vid förskolor och skolor som stimulerar till fysisk aktivitet, skyddar mot skadlig UV-strålning och ökar koncentrationsförmågan hos barnen, samt använda utemiljöerna i pedagogiken.
 
Det långsiktiga målet med projektet är att det ska integreras i ordinarie verksamhet i kommunen, att de aspekter som SPRING bygger på ska tas i beaktande då nya förskolor byggs och när underhåll av förskolegårdar och skolgårdar genomförs. Detta ska uppnås genom att projektet skapas inom ordinarie verksamhet med samverkan mellan kommunens förvaltningar.
 
SPRING påbörjas vårterminen 2008 och pågår till och med 2010.
 
En kortfattad historisk bakgrund till SPRING projektet kan ni läsa här
Naturskolan har under många år arbetat med skolors/förskolors utemilljöer. Det började med rapporten "Ute på dagis" 1997. Vi anordnade miljöutbildning i kommunen 1999. Startade nätverk för förskolan  år 2000. Började första förskolegårdsprojektet 2001. Barn och utbildningsförvaltningen såg till att vi fick investeringspengar till skolor/förskolors utemiljöer 2003. Gårdsprojekt där även skolorna blev involverade startade 2004. SCAMPER studien blev klar 2005. Vi gjorde en ansökan till Nynäshamns kommuns folkhälsa 2007 och året därpå startade SPRING 2008.
Vill ni läsa mer om alla de tidigare projekt klicka på länken.
 
Här kan du läsa viktiga slutsater från några rapporter
 
Patrik Grahn – Ute på dagis 1997                              

Slutsats – en stimulerande utemiljö ger barn med större koncentrationsförmåga, bättre motorik och lägre sjukfrånvaro.

Petter Åkerblom – Trädgård i skolan – skola i trädgården 2003

Slutsats - inomhus fungerar eleverna som kopierare (samlar fakta i böcker). I skolgårdsprojekt är eleven en byggare under en period. I skolträdgården agerar eleverna förvaltare vilket innebär att platsen måste skötas och det arbetet blir aldrig färdigt. Under studiebesök och exkursioner är eleverna turister d.v.s. tillfälliga besökare på ett ställe som någon annan sköter.

Fredrika Mårtensson – Landskapet i leken 2004

Slutsats – En förskolas utemiljö ska vara stor (ju större desto bättre),

Den ska vara kuperad och bevuxen, Vegetation, lekmiljöer och lekinstallationer ska integreras (platsen ska leka med barnet).

Cecilia Boldemann – SCAMPER 2005

Slutsats – Utemiljön är en kraftig faktor för UV-strålning och fysisk aktivitet , d.v.s. en stimulerande gård ger både rörelse och skydd mot solstrålning (40% av all cancer är hudcancer och 85% av all hudcancer orsakas av UV-strålning).

Patrik Grahn – SCAMPER 2005

Slutsats – Utemiljön har en enorm betydelse för barns koncentrationsförmåga och kognitiva förmåga (förmåga att tillämpa sin kunskap).

Karin Engdahl – SCAMPER 2005

Slutsats – Utemiljön har betydelse för längden på leksekvenserna och för hur många konflikter som uppstår (som i sin tur beror på hur koncentrerade barnen är).

2008-12-08 11:17:54Läs mer om BAKGRUND

Tillbaka till  BAKGRUND