Däggdjurens sinnen för åk 2 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Däggdjurens sinnen för åk 2

Angående lunch på Naturskolan

Vi har genom åren haft förmånen att kunna servera lunch på Naturskolan genom att maten transporterats hit med bil från Vanstaskolans kök eller till Alhagens våtmark (åk 9) från Gymnasiets kök.

Nu kommer detta att ändras från och med höstterminen 2020. Hela Nynäshamns kommun ser nu över transporterna som behöver minimeras i arbetet med Agenda 2030 som innebär att vi ska gå mot en fossilfri värld för att motverka klimatförändringarna. Bland annat anlitas nu transportföretag som samordnar leveranser till skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Nu kommer alltså även transporterna från Vanstaskolans kök och Gymnasiets kök att dras in av samma skäl.

Det innebär att alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Vi hoppas att det inte ska medföra problem för er och att vi kan se fram mot ett lärorikt läsår i lärmiljön utomhus.

________________________________________________________________

Syftet med detta tema är att eleverna ska få lära känna några vanliga och några mindre vanliga svenska däggdjursarter. Under dagen fokuserar vi på älgen, vildsvinet, rådjuret, haren, räven, lodjuret och vargen. Med hjälp av sina egna sinnen får eleverna uppleva dessa däggdjur och de får möjlighet att jämföra sina egna sinnesorgan med djurens. De får veta mer om sambanden mellan växtätare och rovdjur och skillnaderna mellan t.ex. rovdjurs och växtätares tänder och fötter. I lekar får eleverna anta roller som olika djur och på så sätt få en känsla för och ökad kunskap om överlevnadsstrategier och populationsdynamik. 

Tider: 09.00-13.00

Matsäck: till morgonfikat.

Kläder: efter väder.

Lunch: beställ från din skolas kök senast två veckor innan naturskolebesöket.

Ladda hem Handledning   Här finns beskrivning av naturskoledagen, förarbete och efterarbete.

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

Vill du se filmen klicka här. 

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Kropp och hälsa
· Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika
sinnen
 
Året runt i naturen

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 
…om ämnet idrott och hälsa?
 
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Friluftsliv och utevistelse
• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.


blankett_Samtycke_om_anvandning_av_bild_Nynashamns_kommun.pdf 

Eleverna kommer att ha förmiddagsfika med sig denna dag. Här finns tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Foldern från Hälsomålet kan användas vid andra utflykter också (www.halsomalet.se).
Ladda hem folder "Bra matsäcksmat"   

Efterarbete. Filmerna som nås via QR-koderna

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem. 

Rävgruppens film          Rådjursgruppens film         Lodjursgruppens film       

Varggruppens film          Vildsvinsgruppens film       Hargruppens film   

 Här finns QR-koderna som PDF 

 När eleverna klarat sina uppdrag kan de bli däggdjurens vänner och få ett diplom.

Ladda ner diplomet här.

2020-05-26 07:39:20