NT - satsning i Nynäshamns kommun 


SENASTE DOKUMENT


NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

NT - satsning i Nynäshamns kommun

Naturvetenskap och teknik i förskolan

Nynäshamns Naturskola är för förskolans räkning med i nätverket för NT-utveckling (naturvetenskap och teknik) inom Skolverkets utbildning och kompetensutveckling. Med Naturskolan som NT-utvecklare ger det ett stöd för förskolechef och huvudman i det systematiska kvalitetsarbetet. Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med barnen i fokus. Nätverket startades upp i september 2013 och pågår i tre år.

Naturskolan har i sin tur som NT-utvecklare arrangerat utbildning för all personal inom förskolorna i Nynäshamns kommun och bildat nätverk för NT-ombud. Varje förskola i kommunen har ett NT-ombud från och med januari 2014. I nätverket finns möjlighet till ökad faktakunskap, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och pedagogiska diskussioner. NT-utvecklaren ger de kommunala förskolorna inspiration, stöd och feedback. NT-ombuden träffas minst tre gånger per termin under en halv dag. Nynäshamns Naturskola sammankallar, leder diskussioner, utbildar och dokumenterar.

NT-ombuden i sin tur tar upp den aktuella träffens innehåll på sina respektive förskolor. Det sker dels genom arbetsplatsträffar (APT) där alla på förskolan träffas tillsammans med förskolechefen en gång per månad och dels i grupper för pedagogisk utveckling (PUG) där förskolechefen träffar en förskolelärare från varje avdelning på förskolan en gång per vecka. Information, pedagogiska idéer och metoder överförs även genom minnesanteckningar, läromedel och andra dokument. Givetvis tillkommer de muntliga informella kontakterna mellan de som arbetar på förskolan. Läs mer på Nynäshamns Naturskolas hemsida.

Om Skolverkets satsning på NT-utvecklare

NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas genom fysiska träffar och på distans med speciellt utvalda utbildare inom bland annat handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik. Genom det nationella nätverket och utbildningen utvecklar NT-utvecklarna kunskap inom bland annat systematiskt kvalitetsarbete, processledning, bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt

Nätverket och utbildningen pågår under två och ett halvt år där NT-utvecklarna kontinuerligt utbildas, genomför handledning och utbyter erfarenheter. NT-utvecklarnas kollegiala arbete i skolan och förskolan startar direkt och fortgår parallellt med utbildningen. I dokumentet nedan kan du ta del av NT-utvecklarnas utbildningsplan. Utbildningsplan (60 kB)

Som word fil

2015-02-06 14:00:57