Minska hälsoskillnader med byggda miljöer som främjar fysisk aktivitet PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Minska hälsoskillnader med byggda miljöer som främjar fysisk aktivitet

Satsa mer på gång- och cykeltrafik och skapa fler barnvänliga miljöer. Det föreslår Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Alla grupper i samhället vinner på miljöer som stimulerar till rörelse och allra mest de som är inaktiva.

Säkra skolvägar viktig åtgärd för barns rörelse
Viktiga insatser för barnens rörelse och förutsättningar för utomhuspedagogik är att rusta upp och förnya lekplatser, förskole- och skolgårdar. Åtgärder för säkrare skolvägar är också viktiga för att öka barns möjligheter att cykla eller gå till skolan. Sänkt trafikhastighet i bostadsområden, runt förskolor och skolor, och fortsatta satsningar på trafikseparerade gång- och cykelbanor skapar den möjligheten.

Grönområden och parker
Parker, grönområden och annan bostadsnära natur behöver utvecklas och bevaras. Forskning visar att närhet till naturupplevelser och grönområden har potential att kunna utjämna hälsoskillnader mellan olika samhällsgrupper. En aktiv samhällsplanering gynnar alla grupper men framförallt de inaktivas hälsa mest på lång sikt.

 

2009-01-27 10:08:59Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT