Lägesrapport 2008 PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

DETTA HAR HÄNT

Lägesrapport 2008

Projektet påbörjades under våren efter beslut i KS i mars att projektet anslagits pengar för 2008. En arbetsgrupp och en styrgrupp bildades. Naturskolan utsågs till projektledare.

 

Möten och organisation

AG som består av Mats Wejdmark och Robert Lättman på Nynäshamns Naturskola, Cecilia Boldemann, docent på Centrum för folkhälsa och Sofia Kvist Lindholm, koordinator för jämlikhet i hälsa, träffades 12 mars, 14 april, 11 juni och 20 augusti. Styrgruppen, som består av AG:s representanter och representanter från KS och MSF, träffades 7 april och 2 augusti.

SPRING lades genast ut på samverkansportalen där samtliga representanter i styrgruppen kan hämta och lägga in dokument som har med projektet att göra.

 

Urvalet

I april gjordes urvalet där 4 skolor och 7 förskolor valdes ut att delta i projektet. Valet föll på Svandammsskolan, Kyrkskolan, Vanstaskolan, Vika skola, Vaktbergets förskola, Humlans förskola, Skogsnibbles förskola, Viksängens förskola, Fagerviks förskola, Vika förskola och Segersängs förskola som redan tidigare ingått i projektet som pilotfall.

Urvalet gjordes inom styrgruppen med hjälp av flygbilder och erfarenheter av gårdarnas beskaffenhet. Naturskolan har under många år arbetat med gårdsprojekt och hade kunskap om var insatser är nödvändiga och på vilka skolor och förskolor som personalen önskat hjälp med sina gårdar.

Naturskolan kontaktade samliga valda skolor och förskolor och de berörda rektorerna för att få klartecken om deltagande i projektet. En lista med förutsättningar för deltagandet och en informationsfolder delades ut som underlag till deras beslut. På samtliga ställen tackade rektorer och personal ja.

 

Information om SPRING

Naturskolan och Sofia Kvist Lindholm informerade om SPRING på FYSAM 12 mars. FYSAM är en mötesplats för arbete med hälsofrämjande fysisk aktivitet där Centrum för folkhälsa är sammankallande.

Naturskolan informerade kommunens samtliga rektorer om SPRING på rektorsmötet 25 april.

Under hösten har Cecilia Boldemann informationsmöten ute på skolor och förskolor där hon berättar om projektet och den forskning, SCAMPER, som ligger till grund för projektet. Målgruppen är personalen. I skrivande stund har hon besökt eller bokat besök på samtliga deltagande skolor och förskolor.

En folder på åtta A5-sidor togs fram under våren och trycktes i 3500 ex för att delas ut till berörd personal och alla föräldrar med barn i de aktuella skolorna och förskolorna under året.

I oktober påbörjades arbetet med att skapa en hemsida om SPRING där all information som kan vara av intresse för allmänheten och andra kommuner ska läggas ut.

 

Vetenskaplig enkätundersökning

För att effekterna av utvecklingen av gårdarna ska kunna visas vetenskapligt skickades i maj drygt 100 enkäter ut till berörd personal i de valda skolorna och förskolorna. Samma enkät kommer att skickas ut igen efter tre år för att se om personalens syn på utemiljön har ändrats under projektets gång.

 

Fotodokumentation

Under september fotade Naturskolan samtliga gårdar. Dessa foton ska finnas som jämförelse när projektet slutförs efter tre år. Förändringarna som syns i bild kan då sättas i relation till de förändringar som syns i personalenkäterna. Eftersom projektet är unikt i sitt slag är det också viktigt att få bra bildunderlag för framtida presentationer i olika sammanhang.

 

Inventeringar

Samliga gårdar inom projektet kommer att inventeras med början under hösten 2008. Inventeringen kommer att genomföras av miljöpsykologen Fredrika Mårtensson som arbetar på SLU i Alnarp. Fredrika Mårtensson har utvecklat det miljöbedömningsinstrument som testades genom studien SCAMPER. I SPRING-projektet testas nu detta miljöbedömningsinstruments tillämpbarhet i Nynäshamn.

 

Fastighetsinformation

Ett av kriterierna som bör uppfyllas för att skapa en miljö som stimulerar till fysisk aktivitet utomhus är att gården är stor, att marken är kuperad och har riklig vegetation. Ett sätt att skapa det är att annektera mark som ligger utanför gården. Därför har arbetet som Ida Olén, planarkitekt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, gjort varit viktigt. Hon har klargjort gränserna för de fastigheter som förskolorna och skolorna är placerade på. I många fall stämmer inte detaljplanernas ritningar med verkligheten. Hon har också klargjort ägandeförhållandena när det gäller marken som angränsar till samtliga gårdar.

 

Måluppfyllelse

När denna lägesrapport skrivs har ännu inga konkreta åtgärder gjorts på de deltagande skolornas och förskolornas gårdar. Därför har inte målen som är kopplade till gårdarnas utformning ännu uppfyllts. Konkreta åtgärder kommer inte att kunna genomföras förrän under 2009 när planer och ritningar gjorts.

Ett mål som uppfyllts gäller det om att SPRING-kriterierna ska beaktas vid nybyggnation och underhåll. När Segersängs förskola byggdes blev den pilotfall för och SPRING-kriterierna vägdes in vid anläggandet av huskropp och utemiljö. Mer information om Segersängs nya förskola finns under nästa rubrik.

När Fjärdens skola, som inte är med i projektet, gjordes om till förskola vägdes SPRING-kriterierna in och en del av skogen införlivades i den nya gården. Detta gjordes på initiativ av fastighetsförvaltningen. Det är ett exempel på hur SPRING ska fungera och beaktas i framtiden när man över förvaltningsgränserna ska planera nya gårdar.

 

Segersäng

Förskolan i Segersäng blev klar i januari 2008. När ritningarna gjordes över hur huskroppen och utemiljön skulle se ut hade ännu inga SPRING-idéer fått fotfäste. Förskolan var planerad som de flesta andra förskolor med framsida och sandlådor för de små mot söder och en gård som byggs upp med lekutrustning och planteringar på en plan mark. Efter information från Cecilia Boldemann om resultaten i SCAMPER-studien beslöts det att Segersängs förskola skulle bli en pilotförskola där SPRING-kriterierna skulle genomföras redan i planeringsstadiet. Det resulterade i att ritningen gjordes om genom att huskroppen vreds 180º och skogmarken bakom införlivades och blev en del av gården. På detta sätt kunde lekutrustningen integreras med den naturliga vegetationen och därmed ge skugga och förutsättningar för fysisk aktivitet.

21 februari var representanter, för det som senare skulle bli SPRING:s arbetsgrupp, på Segersäng förskola och informerade på ett föräldramöte om SPRING och SCAMPER.

 

Beviljade medel

Hittills har projektet beviljats 125000 kr för 2008 ur Nynäshamns kommuns folkhälsopengar. Nya pengar äskas inför 2009.

 

Framtiden

När höstterminen går mot sitt slut kommer projektet gå in i nästa fas. Visserligen kommer vissa utbildningsinsatser att genomföras även under nästa år men fokus kommer att läggas på att skapa engagemang hos personal, elever och föräldrar för att ta fram planer över hur gårdarna ska kunna utvecklas med avseende på de kriterier som tagits fram inom SPRING. Under förutsättning att önskade medel anslås kommer också en del av de åtgärder, som skolor och förskolor planerat, att genomföras under kommande året.

 

 

 

 

 


Nynäshamns Naturskola

 

2008-10-27

2008-12-10 13:25:07Läs mer om DETTA HAR HÄNT

Tillbaka till  DETTA HAR HÄNT