Gröna miljöer på skolgården- som plats för utomhuspedagogik PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

Gröna miljöer på skolgården- som plats för utomhuspedagogik

Sammanfattning
Skolgårdsutveckling sker på all fler platser i landet och även närmiljön börjar uppmärksammas som en viktig resurs för undervisning. Debatten handlar idag om att se hela staden som en pedagogisk resurs. Utomhuspedagogik är en speciell pedagogik som förordar inlärning utomhus i verkliga situationer där de sinnliga upplevelserna står i centrum. Återkoppling till undervisningen i klassrummet är en viktig del av pedagogiken liksom platsen för undervisningen.

Men hur bör platsen för undervisning, dvs. skolgården, utformas? I detta arbete diskuteras vad olika utformning av den fysiska miljön betyder för utomhuspedagogiken och hur det påverkar kvalitén på undervisningen. Eftersom flertalet forskningsstudier har visat på de positiva effekterna av att vistas i gröna, naturlika miljöer har arbetet inriktats på att undersöka två skolor med skilda förutsättningar i den gröna fysiska miljön på skolgården. Den ena skolan har tillgång till naturlika områden på skolgården medan den andra skolan enbart undervisar i formellt utformade områden på skolgården och i närmiljön. Studien har utförts som en multipel fallstudie omfattande lärarintervjuer, barnvandringar och landskapsarkitektoniska analyser.

Studien visar att ett flertal faktorer verkar ha betydelse för att utomhuspedagogik ska kunna bedrivas med hög kvalité. Framförallt att det finns en grön fysisk miljö på skolgården eller i dess omedelbara närhet är en viktig förutsättning. Skolgården väljs i första hand men även närmiljön används i undervisningen, särskilt när förutsättningarna inte finns på skolgården. De faktorer som har betydelse för den regelbundna undervisningen på skolgården är att det finns en samlingsplats, att skolgården är tillräckligt varierad med olika typer av ytor samt att det finns gott om löst material att använda i olika övningar.

Resultatet tyder på att en naturlik miljö ger bättre förutsättningar för utomhuspedagogik än en formell, framförallt genom att mer material finns att tillgå för undervisningen. Skolan som har en naturlik miljö på skolgården använder även de hårdgjorda ytorna mer i undervisningen än vad skolan som saknar en naturlik miljö gör. Lindholm (1995) fann samma resultat och benämner det för ”?uppfinnareffekten”?. Studiens resultat tyder på att skolan som har en naturlik miljö på skolgården söker sig till fler olika områden i närmiljön än vad skolan som har en formell skolgårdsmiljö gör, samma resultat har tidigare studier av Lindholm (1995) och Grahn (1991) visat.
 
Ladda ner Karin Ingemanssons examensarbete. Landskapsarkitektprogrammet 30 HP, SLU Alnarp 2011.

2011-04-11 08:39:28Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT