En fiktiv utvärderingsplan för SPRING PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

ÖVRIGA DOKUMENT

En fiktiv utvärderingsplan för SPRING

En fiktiv utvärderingsplan för SPRING Ett hälsofrämjande projekt för barn och ungdomar i Nynäshamns kommun en student uppsats.

I Nynäshamn kommun startades år 2008 ett projekt vid namn SPRING (Skugga, Pedagogik, Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) med barns hälsa och lärande i fokus. Syftet med SPRING var att skapa goda utomhusmiljöer på förskolegårdar och skolgårdar, som bidrar till ökad fysisk aktivitet och begränsar skadlig UV-strålning.

Våra nationella och internationella folkhälsomål visar stor samstämmighet med SPRING-projektet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förskolor och skolor bra arenor, då det går att nå en stor del av befolkningen under många år. Det är även viktigt att vid tidig ålder skapa hälsosamma vanor som går att vidmakthålla. Vidare är hudcancer är ett folkhälsoproblem som ständigt ökar.

Syftet med utvärderingen är att utvärdera SPRING- projektets pågående implementeringsprocess i Nynäshamns kommun. Utvärderingen är en processutvärdering, huvudsakligen av formativ ansats, och fokuserar på att kartlägga kvalitet på programmet

. En extern utvärderare anlitas, då objektivitet och metodikkunskap är av stor vikt. För utvärderingen har ett antal framgångsfaktorer tagits fram, som ligger till grund för analysen av implementeringsprocessen. Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med medlemmar ur projektgruppen såväl som med anställda på några av de förskolor som deltar i projektet anordnas.

Läs mer i student uppsatssen 

2009-12-11 16:25:24Läs mer om ÖVRIGA DOKUMENT

Tillbaka till  ÖVRIGA DOKUMENT