SPRING Skugga Pedagogik Rörelse I Natur o Gårdsmiljö PLANER OCH SKISSER

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se

www.nynashamn.se

www.naturskola.se

PROJEKTBESKRIVNING

SPRING Skugga Pedagogik Rörelse I Natur o Gårdsmiljö

Ett projekt med barns hälsa och lärande i fokus 2008 - 2010
Projektledare: Nynäshamns naturskola
 
Skadlig UV-strålning från solen och fysisk inaktivitet bland barn ökar risken för ohälsa. Fysisk inaktivitet hämmar också utvecklingen av koncentrationsförmågan. Förekomsten av hudcancer ökar hos både kvinnor och män.

Överexponering för UV-strålning med brännskador (hudrodnad) främst under barndomen anses ligga bakom. Ca 80–90 procent av all hudcancer orsakas av sådan överexponering för UV-strålning. Man

vet att redan bland svenska ettåringar har 20 % blivit överexponerade med brännskador som följd.

Övervikt ökar bland barn i förskole- och skolåldern, vilket måste ses som mycket allvarligt. Att barn rör sig för lite i förhållande till hur mycket de äter har stor betydelse för denna utveckling. Andelen med övervikt har ökat i alla socioekonomiska grupper.

Följden blir en riskökning för sjukdomar och besvär i rörelseorganen, högt blodtryck, hjärt kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Påverkan på hjärt-kärlsystemet till följd av övervikt har observerats redan hos barn.

Förskolegårdar och skolgårdar är arenor som når alla barn och är därmed en bra arena att utforma insatser på för att främja jämlikheti hälsa (insatsen når alla barn och har möjlighet att utjämna

hälsoskillnader som råder i befolkningen). Genom att arbeta med utemiljöerna kan förutsättningar skapas för att utlösa solskyddsbeteende och fysisk aktivitet som dessutom främjar barnens koncentrationsförmåga...
 
För mer informarion: Projektbeskrivning   
 

  SPRING-projektet  ett kommunalt folkhälsoprojekt (2008-2011)

SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet. De har varit intresserade av hur det går till när en folkhälsoinsats, baserad på forskningsresultat, genomförs i en kommun. SPRING har ingått som en del i ett större internationellt projekt som kallas Kidscape. Åtgärderna som genomförts har präglats av en demokratisk process vilket innebär att personalen på skolor och förskolor och elever har varit delaktiga i olika utsträckning. Åtgärderna har till stor del bestått av annektering av intilliggande mark, plantering av växter och tillverkning av olika installationer. Gemensamt för åtgärderna har varit att de ska stimulera till ökad fysisk aktivitetet och ge mer skugga på utsatta ställen. Måluppfyllelsen får anses som god i projektet. Ytan med vegetation har ökad men segmenterande staket finns fortfarande kvar. Den fria himmelsytan har ökat tack vare annekteringarna som gjorts, men det förutsätter också att barnens lek också flyttats dit. Det finns exempel på att SPRING beaktas redan nu i planarbetet inom Nynäshamns kommun. Projektet har gett flera lärdomar utifrån processen och resultatet. Det har bland annat varit stora förväntningar som inte infriats, kommunikationsproblem, tröghet i arbetet och bristande information. Framgångarna i projektet har bland annat varit annekteringen av mark som har varit kostnadseffektiv och som möjliggjorts av att projektet varit förvaltningsövergripande. I de fall mark inte kunnat annekteras, vilket oftast är fallet, har planteringar varit den viktigaste åtgärden för att öka ytorna med skugga. Observera att denna åtgärd automatiskt också ger ökad fysisk aktivitet vilket SCAMPER-studien visat. Kunskapen om gårdarnas betydelse för barn hälsa har ökat, till stor del på grund av samarbetet med Karolinska institutet Projektet fick en bra start tack vare flera engagerade aktörer. Mot slutet av projekttiden, och fortsättningsvis efter projektets slut, inleddes implementeringen i ordinarie verksamhet. Arbetet sker på flera fronter och kan sammanfattas i tre ord; skyddsrond, databas och utbildning.

Ladda hem SPRING dokumentationen 2008-2011

Vill du läs mer om varje skola/förskola klicka på länken så kommer du till SPRINGS hemsida.

www.nynashamnsnaturskola.se/spring

 

2008-11-14 01:52:26Läs mer om PROJEKTBESKRIVNING

Tillbaka till  PROJEKTBESKRIVNING