www.nynashamnsnaturskola.se/spring/
PLANER OCH SKISSER
DETTA HAR HÄNT
ÖVRIGA DOKUMENT
FORSKNING

Ett samarbete mellan:

www.nynashamnsnaturskola.se


www.nynashamn.sewww.naturskola.se
 
 
ÖVRIGA DOKUMENT
Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn
I Nynäshamns kommun initierades år 2008 folkhälsoprojektet SPRING (Skugga, Pedagogik och Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) som bygger på kriterier över hälsofrämjande förskolemiljö enligt ovan nämnda studier. Denna studie ämnar utvärdera implementeringsprocessen av SPRING med kvalitativ och kvantitativ metod. Med teoristyrd tematisk analys har textmaterial bearbetades och samtliga nödvändiga faktorer för policyförändring utifrån teorin Policy Streams Approach identifierades och förklarar interventionens framgång. Kvantitativ data har samlats in och analyserats för att bedöma implementeringseffekten utifrån kriterier för en bra utemiljö (yta, topografi, grönska integrerad i lek). Förskolemiljöerna har uppgraderats utifrån kriterier för en bra utemiljö men SPRING’s långsiktiga effekter har inte kunnat fastställas än.


Konferens i Glasgow England 2012
Health programs compete for resources and attention, e.g. community-based intervention programs for physical activity vs. skin cancer control. However, a saluto-synergetic approach to improving children’s physical outdoor environment may favorably impact both and several other factors relevant to health. Strong reasons motivate intervention at preschool level: Apart from instant beneficial impact, healthy behavior from an early start may track into adulthood, and preschool is the setting where an increasing number of young children spend the lion’s share of their waking hours. Moreover, children from all social strata benefit from health-promoting outdoor preschool environment. Children are known to be more physically active during outdoor rather than indoor play. Outdoor play without risk of sunburn should therefore be encouraged (at sun exposure of 100-200 Jm2 dark-skinned children get what they need to form vitamin D, and fair-skinned children do not risk sunburn).


En handbok för utfomning av utemiljöer på skola och förskola
Handboken fokuserar sig på förskolors utemiljö. MEN det finns så många ideer och bilder som enkelt kan anpassas på en skolgård. Lycka till i ert arbeta med att utveckla förskole/skolgårdar. Barn i förskoleåldern vistas en mycket stor del av sin vakna tid i förskolan och i dess utemiljö. Detta borde synas i en omsorgsfull planering av förskolegården. Pedagoger borde få större möjligheter till att väcka barns förundran över naturen på gården och inte vara beroende av tidskrävande och kostsamma utflykter. Förskolebarnens utemiljöer skulle kunna erbjuda dem fler sinnesintryck i form av rumsligheter, material och växter. En medveten och kunskapsbaserad planering, med barns behov i första rum, skulle leda till mer stimulerande, lärorika och välanvända förskolegårdar. En sådan planering skulle även bidra till att förbättra barns psykosociala och fysiska hälsa, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Jag anser att alla som gestaltar barns utemiljöer ska se det som en skyldighet att ta reda på vad i utemiljön som lockar barn till rörelse, utveckling och lek.


Forskningsprojektet Kidscape är en fortsättning på SCAMPER-projektet.
Forskningsprojektet Kidscape är en fortsättning på SCAMPER-projektet. Vi har sett att utemiljöer på förskolor som uppfyller vissa egenskaper höjer barnens fysiska aktivitet samtidigt som de kan vara ute hela dagen utan att bli sönderbrända i solen. Men vi har bara sett att detta fungerar på våra breddgrader i en i mångt och mycket obebyggd natur med mycket barrskog och kyligt klimat. Kidscape undersöker om sambanden som vi sett här också gäller på andra breddgrader med annan natur, andra klimat, och i andra kulturer. Vi har nu studerat förskolor i Raleigh i North Carolina med subtropiskt klimat, frodig växlighet och delvis farlig fauna (giftspindlar, skallerormar), och i Malmö med maritimt klimat, platt och uppodlat landskap med inslag av parker och lövskog och med många kringskuttande kaniner. För närvarande undersöker vi möjligheterna att göra studier på förskolor i t ex ökenklimat och i kulturer andra än västerländska.


Rapport om "Lekplatser och utomhuslek" 2004
Syftet med denna litteraturgranskning är att skapa en helhetsbild av forskningsområdet som genomfördes åren 1980 - 2003 om barns utomhuslek. Fokus är främst inom det pedagogiska området, och i andra hand inom de närliggande områdena. Materialet som granskats är främst utvärderingsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vilka är de ämnen som har inspirerat forskningen inom detta område, och vad kan vi utläsa från resultaten? Resultaten kommer att diskuteras i samband med rekommendationer för framtida forskning inom detta område.Internationella forskarresultat visar att barns lek inte bara är en källa till nöjen utan bonus är också att det minskar stress och höjer barns motivation till lärande (Hartman & Rollet, 1994; Sutton-Smith 1988, 1990

© Nynäshamns Naturskola
Hemsidan tillhör Nynäshamns kommun
Postadress: Nynäshamns kommun Naturskolan 149 81 Nynäshamn
Besöksadress: Sjöudden slutet på Storeksvägen 14830 Ösmo
E-post: Mats Wejdmark eller Robert Lättman-Masch Tel: 08 520 73709/73708