Arbetsmiljö - säkerhet - utemiljörond 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Arbetsmiljö - säkerhet - utemiljörond

Syfte och mål

Den årliga arbetsmiljö-, säkerhets- och utemiljöronden syftar till att ge en bild över de allvarligaste riskerna som finns i verksamheten och därmed lägga grunden för att vi arbetar med rätt saker för att säkerställa en god arbetsmiljö, en trygg skola och hälsofrämjande utemiljö.

 Den årliga ronden genomförs i syfte att:

  • Undersöka och bedöma risker
  • Besluta om åtgärder för att undanröja eller minimera riskerna
  • Upprätta en handlingsplan

 De risker som framkommer ska åtgärdas och därefter följas upp och utvärderas.

Arbetsmiljöronden följer Boverket allmäna råd. Boverket fick ett regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö
.

Nu jobbar vi för att ta fram en funktionsplan för förskolor och skolors utemijö.

Funktionsplanen gör att alla förvaltningar måste följa den. På det viset så hänger det inte på någon tjänsteman att påminna om utemiljöerna.

2016-05-19 11:29:52