Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn

 

Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn

Utvärdering av en implementeringsprocess

 Sammanfattning

I SCAMPER- och Kidscapestudierna har kombinationen av barns fysiska aktivitet och UV-exponering studerats. Prevalensen av övervikt och fetma bland barn är hög och incidensen av hudcancer ökar snabbt i Sverige. Detta är uppmärksammade folkhälsoproblem som enligt forskning kan motverkas genom folkhälsopolitiska insatser i tidig ålder. I Sverige går 95% av 3-5 åringar på förskola, åtgärder i förskolemiljön når många. I Nynäshamns kommun initierades år 2008 folkhälsoprojektet SPRING (Skugga, Pedagogik och Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) som bygger på kriterier över hälsofrämjande förskolemiljö enligt ovan nämnda studier.  Denna studie ämnar utvärdera implementeringsprocessen av SPRING med kvalitativ och kvantitativ metod. Med teoristyrd tematisk analys har textmaterial bearbetades och samtliga nödvändiga faktorer för policyförändring utifrån teorin Policy Streams Approach identifierades och förklarar interventionens framgång. Kvantitativ data har samlats in och analyserats för att bedöma implementeringseffekten utifrån kriterier för en bra utemiljö (yta, topografi, grönska integrerad i lek). Förskolemiljöerna har uppgraderats utifrån kriterier för en bra utemiljö men SPRING’s långsiktiga effekter har inte kunnat fastställas än.

Ladda ner utvärderingen av implementerinsprocessen.  

2013-08-15 15:17:09