Skogen som klassrum utvärdering 2009-2013 


SENASTE DOKUMENT


ÖVRIGA DOKUMENT

Skogen som klassrum utvärdering 2009-2013

 Många av oss har härliga och spännande barndomsminnen från naturen. På frågan om var återhämtning och rekreation sker är svaret bland många vuxna: ”I skogen.” Förutsättningarna för barn som växer upp idag är ofta annorlunda än förr. Fler bor i städer och det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Skogen som en plats för lek eller rekreation är inte längre lika självklar. Skolan har en viktig roll som förmedlare av kunskap om naturen, friluftsliv och allemansrätt, det framgår tydligt i styrdokumenten. Men hur gör man naturen till en plats för undervisning och upplevelser inom skolans ram? Hur förmedlas naturkänsla och artkunskap på ett roligt sätt? Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen har i projektet Skogen som klassrum velat sprida sina kunskaper om naturen och erfarenheter av naturen som plats för skolans verksamhet. De skogar som ligger närmast skolor och bostadsområden har fått en viktig roll som pedagogisk miljö. Nästan 5000 pedagoger har inom vårt projekt fortbildats i hur skogen kan användas i skolundervisningen samtidigt som värdet av att bevara skog nära skolor har uppmärksammats. Vår förhoppning är att denna utvärdering kan ge en bild av hur verksamheten har bedrivits, sprida våra erfarenheter och lyfta fram de många värden vi finner i utomhuspedagogiken. Vi hoppas och tror att ett ökat intresse för lärande utomhus kan vara till stor hjälp för att nå flera av skolans mål och bidra till ett engagemang för natur- och miljöfrågor, som vi menar är nödvändigt för att klara av att styra om samhället i en hållbar riktning.

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Stina Lindblad, ordförande Naturskoleföreningen

Länk till utvärderingsrapporten    

2013-04-09 16:18:44