Nynäshamns kommuns lokala miljömål 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Nynäshamns kommuns lokala miljömål

Fyra miljömålsområden
Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016 är ett styrande dokument
upprättat utan lagkrav. Målen gäller för alla som agerar inom kommunens gränser,
kommunens förvaltningar, liksom enskilda medborgare.
Kommunens miljömål har sin grund i de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen
har beslutat om. Syftet med miljömålen är att senast år 2020 uppnå en god miljö att
överlämna till kommande generationer. Miljömålen är indelade i fyra
miljömålsområden som har valts ut med utgångspunkt för Nynäshamns särskilda
förutsättningar. Dessa är:
1. Effektivare användning av energi och transporter.
2. Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.
3. Friska vatten.
4. Giftfria och resurssnåla kretslopp.
 

Ladda hem Nynäshamns kommuns miljömål 2010-2016

 

2012-02-23 00:57:50