Lövsjön 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Lövsjön

Lövsjön ligger i norra delen av Nynäshamns kommun, ca 4-5 km väster om Hemfosa.

Sjön är ett ca 2,5 km långsmalt våtmarksområde, bevuxet med ett sammanhängande bälte av vass och starr. Efter snösmältningen ger översvämningarna en klarvattenyta som delvis torkar ut sommartid.

Omgivningarna består till stora delar av öppen jordbruksmark. Sjön är dock svårtillgänglig, då den till stora delar är omgärdad av tät skog. Utsikstplatser finns vid sjöns sydvästra del, i Grödby, där det finns en öppen äng som sluttar ned mot sjön. Mellersta och norra delarna kan avspanas från Korpberget vid sjöns nordöstra del och från bergskanten på nordvästra sidan.

Med tanke på att lokalen kan vara relativ svår att besöka - särskilt vad gäller utsiktplatser är en topografisk karta bra att studera.

Särskild hänsyn måste tas vår och försommar då man närmar sig sjöns norra delar eftersom ruvande tranor finns i vassarna. Tranorna smyger lätt av sina bon om de blir störda av människor.

Av de häckande arterna kan nämnas 5-6 par trana, sångsvan, brunand, kricka, brun kärrhök, lärkfalk, bivråk, småfläckig sumphöna och vattenrall.

Till de häckande arterna skall också läggas mindre strandpipare, mindre hackspett och rikligt med sävsångare. Under våren rastar normalt alla simandsarterna, ett 50-tal sångsvanar samt mindre mängd grå- och kanadagäss.
 
 

2021-08-16 13:58:17