Våtmark Alhagen 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Våtmark Alhagen

Här vid Alhagen, norr om Nynäshamns tätort, påbörjades 1997 anläggandet av en våtmark som successivt togs i drift under våren 1998. Projektet demonstrerade nya angreppssätt som är tillämpliga på många viktiga miljöfrågor, ny behandlingsteknik, ökad miljömedvetenhet och insyn för allmänheten i beslut om miljöfrågor i Agenda 21:s anda.
När våtmark Alhagen anlades saknade Nynäshamns avloppsreningsverk det biologiska steg som normalt används för att åstadkomma kvävereduktion. Därför valde kommunen att komplettera reningsverkets mekaniska och kemiska rening med en våtmark. Där omvandlar naturliga processer det gödande kvävet i avloppsvattnet till harmlöst luftkväve. Sedan hösten 2002 finns också det biologiska reningssteget i anslutning till avloppsreningsverket och en mottagningsstation för brunnslam.

Många av de naturliga våtmarksbiotoperna i landet har i hög grad försvunnit genom den ökade uppodlingen av våtmarker under det senaste århundradet. Här i Alhagen har kommunen försökt återskapa denna spännande miljö med en mångfald av naturtyper. Alhagens våtmark är inte bara en reningsanläggning. Anläggningen har anpassats till den omgivande miljön och blivit ett naturskönt rekreationsområde för kommunens invånare. Det finns sammanlagt sex kilometer gångväg genom området där besökaren kan ta del av det rika växt- och djurliv som finns i anslutning till våtmarken.
 
 

Vassträsk, Foto: Lars Hagelin

2021-08-16 13:51:10