SPRING Skugga Pedagogik Rörelse I Natur o Gårdsmiljö 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

SPRING Skugga Pedagogik Rörelse I Natur o Gårdsmiljö


Här nedan finns en sammanfattning över dokument. Vill du se mer får du gå in på SPRINGS hemsida. Se länk ovan.
Under varje skola finns väldigt många olika dokumnet allt från skisser till landskapsarkitekt ritningar.
 
Ett projekt med barns hälsa och lärande i fokus 2008 - 2010
 
Syftet med SPRING är att utforma utemiljöer vid förskolor och skolor som stimulerar till fysisk aktivitet, skyddar mot skadlig UV-strålning och ökar koncentrationsförmågan hos barnen, samt använda utemiljöerna i pedagogiken.
 
 
Det långsiktiga målet med projektet är att det ska integreras i ordinarie verksamhet i kommunen, att de aspekter som SPRING bygger på ska tas i beaktande då nya förskolor byggs och när underhåll av förskolegårdar och skolgårdar genomförs. Detta ska uppnås genom att projektet skapas inom ordinarie verksamhet med samverkan mellan kommunens förvaltningar.
 
SPRING påbörjas vråterminen 2008 och pågår till och med 2010.
 
Organisation
Organisationen består av en projektledare, en styrgrupp och inventeringsgrupper. Stygruppen och projektledarna stämmer av projektet kontinuerligt, diskuterar urval av förskolor/skolor, utformning av insatser samt olika frågor som uppstår under projektets gång, Inventeringsgrupper utför inventeringar och tar fram åtgärdsförslag med hjälp av en lista med kritierier för vad som betecknar en bra utemiljö. Kriterielistan bygger på SCAMPER-studien från 2004.
 
Ekonomi
Naturskolans projektledarinsatser och utbildningsinsatser finansieras genom s.k. folhälsopengar.
 
Nyäshamn satsade över 30 miljoner kronor under åren 2006-2008 på att förbättra folkhälsan i kommunen. "För ett längre liv och en bättre hälsa - Nynäshamn - en stad för alla åldrar" är devisen för folhälsoarbetet
.
I SPRING foldern får du veta mer om bakgrund, syfte och mål, organisation, SCAMPER, kriterier lista, ekonomi, kontaktpersoner.
 
 
Läs mer om SCAMPER studien. I studier var frågan: Vilken effekt har utemiljöerna hos 11 olika förskolor på spontan fysisk aktivitet och exponering för ultaviolett strålning (UV) från solen hos 4-6 åriga barn.
 
Innan skolor och förskolor bestämde sig för att deltaga i SPRING projektet fick dom läsa igenom förutsättningarna.
 
Om du vill se vilka skolor och förskolor som är med i SPRING i Nynäshamns kommun klicka på länken nedan.
 
När skolor och förskolor börjar planera vad som ska göras i SPRING-projketet konkret på gårdarna måste de titta på vilka kriterier som ska uppfyllas. Pengarna bör användas optimalt d.v.s. få så många av SPRING-kriterierna uppfyllda som möjligt för så lite pengar som möjligt. Prio 1 nedan är den åtgärd som ger flest uppfyllda kriterier i förhållande till satsade pengar.
 
Innan projektet har kommit i gång ordentligt har all personal på skolorna och förskolorna besvarat en enkät. Enkäterna kommer att ligga till grund för forskning. Om tre år kommer alla att få besvara samma enkät en gång till därefter kommer en rapport skrivas av Cecilia Boldemann Docent, folhälsovetenskap, KI.
 
 
 
 

2008-09-10 17:01:38